ESHOP - Retsina Malamatina

ESHOP - Rakouská vína z rodinných vinařství

KOŠÍK

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako "obchodní podmínky") obchodní společnosti Malamatina.cz IČO:72164328, se sídlem Dukelská 149, 37901 Třeboň, (dále jen "prodávající") upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.malamatina.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba nakupující zboží od prodávajícího jedná jako podnikatel.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek mohou být sjednána pouze písemně v kupní smlouvě. Taková ujednání v kupní smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.
 3. Obchodních podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Obchodní podmínky může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé před takovou změnou či doplněním se řídí obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

II. Objednání zboží

 1. Objednávku zboží může učinit Kupující přímo z webového rozhraní obchodu, nebo emailem. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
 2. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího).
 3. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce na webové stránce. V případě, že kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Součástí ceny nabízeného zboží nejsou náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje následující informace: o označení objednávaného zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) o výši a způsob úhrady kupní ceny za objednávané zboží o adresu pro doručení a další údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží (dále jen "objednávka").
 3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost těchto údajů. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT". Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí na emailovou adresu uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní kupujícího či v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím.
 4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, cena zboží byla na webové stránce zjevně nesprávně uvedena a kupující vzhledem ke všem okolnostem musel vědět, že se jedná o chybu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující.

IV. Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Dukelská 149, 37901 Třeboň po předchozí dohodě
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.8200002664/0300 veden u ČSOB
 2. K ceně přičítáme částku za dopravu 145,- Kč s DPH při platbě převodem na účet prodávajícího, nebo 185,- Kč s DPH při platbě dobírkou. Při převzetí zboží v sídle společnosti se doprava neúčtuje.
 3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky přidělené prodávajícím.
 5. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zaplacením celé kupní ceny kupující nabývá vlastnictví ke zboží.
 6. Po uhrazení celé kupní ceny prodávající odešle zboží na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající se zavazuje zboží doručit nejpozději do 10 dnů od zaplacení kupní ceny kupujícím. Kupující bere na vědomí, že objednané zboží může být doručováno po částech vzhledem k tomu, že prodávající dodává zboží zákazníkům buď přímo z České republiky anebo z Rakouska a Řecka. O místě, kde se zboží v okamžiku objednávky nachází a o předpokládaném termínu doručení zboží bude kupující prodávajícím informován před dokončením objednávky.
 7. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze kombinovat.
 8. Na výslovnou písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen zaslat na adresu kupujícího písemnou fakturu.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
 3. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Nepoškozené a neopotřebené zboží v původním obalu a se všemi visačkami musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 4. Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn přezkoumat vrácené zboží, zejména zda vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.
 5. V případě odstoupení vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 14 dnů od uplynutí lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsoby doručení: prostřednictvím služby ULOŽENKA, osobní odběr na adrese firmy (po předchozí domluvě).
 2. V případě, že jsou způsoby dopravy smluveny na základě zvláštních požadavků kupujícího, nese kupující s tím spojená rizika a dodatečné náklady.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na adresu určenou kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den. Prodávající je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.
 4. V případě, že je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce z důvodů ležících na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka nebyla porušena.
 6. Prodávající nese nebezpečí škody na zboží při přepravě, zejména za poškození, odcizení nebo ztrátu. Okamžikem doručení zboží nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího.

VII. Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že prodávané zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu podle požadavku kupujícího zboží vyměnil nebo opravil; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
 4. Záruční doba nepotravinářského zboží činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
 5. Na víno se vztahuje standardní záruční doba dle vinařského zákona 321/2004Sb 6 měsíců, která začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka a pro unání reklamace je třeba dodržovat následující podmínky: uchovávat víno po celou dobu při konstantní teplotě 8-12°C, konstantní vlhkosti, ve tmě,mimo vibrace a bez zásadních manipulací.Tyto podmínky musí být trvalé a bez náhlých změn. Prodávající může požadovat od kupujícího dodržení těchto podmínek vhodných pro správné skladování vína, jinak nebde reklamace uznána.
 6. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové nebo umělé zátky, zakalení atd.) kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem info@malamatina.cz (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. číslech +420 777 612 269 od 9,00 do 17,00h. Do předmětu e-mailu vepiště reklamace.Do 1 - 2 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace, zašlete reklamovaný produkt na níže uvedenou adresu: Činčura Jan, Dukelská 149, 37901 Třeboň
 7. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
 8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese prodávajícího Dukelská 149, 37901 Třeboň. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží, textového obsahu a vzhledu webových stránek, loga apod.) jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo jakékoliv součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Jejich reprodukce či jiné užití bez výslovného předchozího souhlasu prodávajícího jsou zakázány a budou postihovány dle příslušných norem civilního a trestního práva včetně náhrady škody.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením, ani za obsah webových stránek třetích osob, na něž jsou na webové stránce prodávajícího umístěny odkazy.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující zároveň potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Ke zpracování osobních údajů kupujícího může prodávající použít třetí osoby. Osobní údaje kupujícího však prodávající není bez předchozího souhlasu kupujícího oprávněn poskytnout třetím osobám s výjimkou přepravce.
 4. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má v takovém případě právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 5. Souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího.

X. Doručování

Veškeré dokumenty související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou (dle volby odesílatele).

XI. Záverečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn postoupit veškerá práva a povinnosti z kupní smlouvy třetím osobám. O postoupení práv a povinností z kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek se řídí českým právem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se kupní smlouvy včetně obchodních podmínek budou řešeny příslušným soudem České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Malamatina.cz, Dukelská 149, 37901 Třeboň, email: info@malamatina.cz, telefon: +420 777 612 269
 
    Obchodní podmínky | Kontakt: Jan Činčura, Dukelská 149, 379 01 Třeboň, tel: +420 777 612 269, email: info@malamatina.cz